Verkoop

Door onze enorme expertise, kunnen wij u uitstekend adviseren over aankoop van apparatuur. Van o.a. Sennheiser en Shure zijn wij dealer


Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten, waaronder wordt verstaan het verhuren en verkopen van apparatuur (hierna “het materiaal”) in de meest ruime zin, gedaan door Tjoonk Geluid Video Licht. (hierna “TG”) met een huurder of koper (hierna “de wederpartij”), alsmede op alle wijzigingen, aanvullingen en bijlagen behorend bij een aanbieding en/of een overeenkomst tussen TG en de wederpartij.

1.2 Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn op de onderhavige aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing.

1.3 Er kan slechts worden afgeweken van deze voorwaarden door middel van tussen partijen overeengekomen, schriftelijk vastgelegde wijziging(en). Deze afwijking geldt uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst.

1.4 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, dan zullen de overige bepalingen daardoor niet beïnvloed raken. Zij blijven onverminderd van kracht. De niet geldige bepaling of bepalingen worden vervangen door een of meer nieuwe bepalingen te formuleren die naar de aard en strekking de oorspronkelijke bepaling of bepalingen zo dicht mogelijk benaderen.

 

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst

 

2.1 Offertes van TG zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De door TG uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Ingeval TG een offerte heeft verstrekt aan haar wederpartij, komt tussen TG en haar wederpartij een overeenkomst tot stand nadat TG een door de wederpartij ondertekend exemplaar van de offerte heeft ontvangen.

2.3 Ingeval aan een opdracht geen offerte is voorafgegaan, komt tussen TG en haar wederpartij een overeenkomst tot stand doordat TG de inhoud van de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd. Voor opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten, waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

2.4 Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts bindend tussen partijen indien deze door TG schriftelijk zijn bevestigd.

2.5 TG is gerechtigd, voor bij en/of na het aangaan van de overeenkomst zekerheid te verlangen van de wederpartij dat aan betaling- of overige verplichtingen wordt voldaan.

 

 Artikel 3 - Prijzen

 

3.1 Tenzij anders vermeld of anders tussen partijen overeengekomen zijn de door TG gehanteerde prijzen vermeld in EURO en exclusief BTW.

3.2 Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend. Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende prijsbepalende factoren. Ingeval van een verhoging van prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren is TG gerechtigd de tussen partijen overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen nadat TG de wederpartij hier schriftelijk van op de hoogte heeft gesteld.

 

Artikel 4 - Betalingsvoorwaarden

 

4.1 Betaling dient netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, door middel van contante betaling of storting of overmaking op een door TG van tevoren opgegeven bank- of girorekening. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2 De door de bank aangegeven valutadag is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.

4.3 Indien de wederpartij niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft TG zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist het recht om:

 vanaf de factuurdatum een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% per maand over het nog openstaande factuurbedrag;

alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, welke laatste tenminste 15% van het verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van € 40,-.

 

4.4 Betaling van enig bedrag door de wederpartij strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom (op basis van de data van de facturen) en de lopende renten.

 Artikel 5 - Levering en uitvoering bij huurovereenkomst

 

5.1 De levering van het voor verhuur bestemde materiaal (hierna “het gehuurde”) vindt plaats af het bedrijf van TG, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Verzending en transport dient te geschieden in door TG bij het gehuurde verstrekte verpakking. Verzending en transport van het gehuurde geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.

5.2 TG verplicht zich de leveringstijden zoveel mogelijk in acht te nemen, doch TG is niet aansprakelijk voor overschrijding door haar opgegeven levertijd. Overschrijding van de levertijd verplicht TG niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden.

5.3 Indien de wederpartij het gehuurde niet na het verstrijken van de levertijd heeft afgenomen, staat dit materiaal te zijner beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de wederpartij.

5.4 De wederpartij wordt geacht bekend te zijn met de bediening van het gehuurde. Het is de wederpartij niet toegestaan enige wijziging aan het gehuurde aan te (laten) brengen. Het gehuurde is ter beschikking gesteld aan de wederpartij persoonlijk en zal uitsluitend door hemzelf en op zorgvuldige wijze worden gebruikt.

5.5 Vanaf het moment van levering ligt het risico van eventuele schade aan het gehuurde geheel bij de wederpartij.

 

 

 

 

 

 Artikel 6 - Eigendomsoverdracht bij koopovereenkomst

 

6.1 De levering van het voor verkoop bestemde materiaal (hierna “het gekochte”) vindt plaats af het bedrijf van TG, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Verzending en transport van het gekochte geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.

6.2 Vanaf het moment van levering ligt het risico van eventuele schade aan het gekochte geheel bij de wederpartij.

 

Artikel 7 - Verzekering

 

7.1 De wederpartij is verplicht zorg te dragen voor bewaking van het materiaal indien het materiaal gedurende de nacht op locatie aanwezig blijft. Indien de wederpartij hierin niet kan of wil voorzien, is TG gerechtigd hiervoor een beveiligingsbedrijf in te huren. Alle hieruit voorvloeiende kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

 7.2 De wederpartij is verplicht zorg te dragen voor een toereikende verzekering van het materiaal, indien het materiaal gedurende de nacht op locatie aanwezig blijft.

 

 Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 

8.1 Alle schade, die direct of indirect ontstaat door het niet of niet goed functioneren van het materiaal is voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij deze is ontstaan door opzet of grove schuld van TG. Feiten en omstandigheden, welke voor de wederpartij de mogelijkheid tot het gebruik van het materiaal verminderen, ontslaan hem niet van de verplichtingen op grond van deze overeenkomst.

8.2 Ingeval het gehuurde door welke oorzaak ook, beschadigd of gestolen wordt, dient de wederpartij dit omgaand aan TG te melden en haar om instructies te vragen. Bij diefstal van het gehuurde verplicht de wederpartij zich bovendien hiervan zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie van de plaats waar de diefstal plaatsvond. TG  is gerechtigd alle schade te verhalen op wederpartij indien er sprake is van losse verhuur zonder bediening.

8.3 TG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake zaken van de wederpartij of derden die ter beschikking zijn gesteld van TG, behoudens opzet c.q. grove schuld van TG.

8.4 Onverminderd het bepaalde in dit artikel wordt de eventuele aansprakelijkheid van TG beperkt tot het netto factuur bedrag van de opdracht waarmee de gestelde aansprakelijkheid verband houdt.

 

 Artikel 9 - Annulering

 

9.1 Ingeval van annulering door de wederpartij van de huurovereenkomst geldt het volgende:

Annuleringen dienen door de wederpartij schriftelijk plaats te vinden.

Bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de boekingsperiode is TG gerechtigd een vergoeding van 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht worden.

Bij annulering bij aanvang van de boekingsperiode wordt een vergoeding van 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

 

 

Artikel 10 - Waarborg

 

10.1 TG kan bij het aangaan van een huurovereenkomst met de wederpartij een waarborgsom overeenkomen. TG behoudt zich het recht voor haar verplichting tot terugbetaling van de borgsom te verrekenen met hetgeen TG op de wederpartij te vorderen heeft, zonder dat de wederpartij een beroep kan doen op zodanige verrekening.

10.2 Aan het einde van de overeengekomen huurtermijn zal de waarborgsom worden terugbetaald nadat het gehuurde is geretourneerd en TG niets meer van de wederpartij heeft te vorderen.

 

Artikel 11 - Vrijwaring

 

11.1 De wederpartij is verplicht TG te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle eventuele aanspraken tot schadevergoeding van derden wegens of in verband met het gebruik van het gehuurde, in de ruimste zin. 

 

Artikel 12 - Reclames

 

12.1 De wederpartij dient het materiaal terstond bij levering te controleren op eventuele gebreken. Klachten dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het materiaal te hebben goedgekeurd.

12.2 Indien de wederpartij TG mededeelt dat er gebreken aan het materiaal kleven, verplicht TG zich in te spannen de gebreken te verhelpen en/of het materiaal te vervangen, zonder dat de wederpartij recht heeft op enige vergoeding.

 

Artikel 13 - Overmacht

 

13.1 Ingeval van overmacht wordt de uitvoering van een overeenkomst voor de duur daarvan opgeschort, zonder dat de wederpartij aanspraken kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden. Bij blijvende overmacht of een overmacht situatie welke langer dan 30 dagen voortduurt is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat TG daardoor schadeplichtig wordt en zonder dat dit wederpartij ontslaat van zijn verplichting de reeds geleverde prestaties te betalen.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan een onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming door TG redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd, waaronder tenminste begrepen: oorlog, rellen, watersnood, stakingen, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (zoals in- en uitvoerverboden en contingenteringen) en bedrijfsstoringen bij TG of haar leveranciers.

 

 

 

 

Artikel 14 - Opschorting en ontbinding

 

14.1 Indien de wederpartij een of meer contractuele verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is TG gerechtigd zonder gehouden te zijn tot een schadevergoeding, haar prestatie(s) op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

14.2 Onverminderd haar overige rechten kan TG de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding indien:

 de wederpartij zijn opeisbare schulden onbetaald laat;

het faillissement of surseance van betaling van de wederpartij wordt aangevraagd;

de wederpartij – indien het een privépersoon betreft - komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

de wederpartij zijn bedrijfsvoering staakt, het bedrijf (gedeeltelijk) overdraagt, of de doelstelling van het bedrijf wijzigt.

 

Artikel 15 - Retournering van het gehuurde

 

15.1 Het gehuurde dient na beëindiging van de huurovereenkomst terstond, dat wil zeggen op dezelfde dag waarop de huurovereenkomst eindigt in de staat waarin het zich bevond bij de levering te worden terugbezorgd bij TG, bij gebreke waarvan de wederpartij een boete is verschuldigd van het daghuurbedrag per dag.

 

 Artikel 16 - Geschillen en toepasselijk recht

 

16.1 Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg.

16.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen TG en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

nieuws

26 november 2012

Contacta 2012

De Contacta 2012 is weer achter de rug. Voor het Walcherenplein hebben wij weer de standbouw mogen leveren. Joost liep er rond met de draadloze steadycam.

foto: Jan Bart Bakker.

10 augustus 2012

De Weverij

In opdracht van Stichting de Weverij, stichting Renesse en Zeeuwland hebben wij de licht- en geluidsapparatuur mogen leveren en installeren voor de Weverij, een prachtige nieuw theater in Zierikzee. De voorkeur ging uit naar een actief geluidssysteem en wij hebben hiervoor een systeem geleverd van Sound Projects.

foto:Joop van Houdt

24 mei 2014

Four Freedoms Awards 2014

Op zaterdag 24 mei 2014 werden de Four Freedoms Awards uitgereikt in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Dit alles in het bijzijn van onder andere  Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima, Prinses Beatrix, Prinses Margriet, Premier Mark Rutte en vele andere hoogwaardigheids bekleders.

De Awards worden om het jaar in Middelburg uitgereikt door de Roosevelt Foundation. Elk ander jaar vind deze ceremonie in New York plaats.
Deze prestigieuze prijzen worden uitgereikt aan personen die zich sterk hebben gemaakt voor de Vier Vrijheden die President Roosevelt verkondigde in zijn historische speech voor het Amerikaanse congres op 6 januari 1941. 
Dit jaar ontving onder andere Malala Yousafzai uit handen van popband Bløf de Freedom from Fear Award.
Wij hadden de eer om dit jaar de volledige techniek te mogen verzorgen. Voor de live-registratie, zowel voor de beeldschermen in de zaal als ook op televisie via Omroep Zeeland werd gebruik gemaakt van een regiewagen met 5 camera's en technische ondersteuning via Houben Souren. De beelden zijn daarnaast ook gebruikt door de NOS voor de bijdragen in de diverse Journaals.

24 september 2013

Full HD Plasma's

Om aan de steeds grotere vraag van plasmaschermen bij liveweergave te voldoen, hebben wij 6 50" fullHD en sinds kort ook 2 65'' fullHD plasma's gekocht. Uw beelden komen dan nog beter tot zijn recht.

25 april 2011

Brian May ontvangt Eddy Christiani Award

Afgelopen zaterdag ontving Brian May in het Arsenaaltheater de Eddy Christiani Award, de enige electrische gitaarprijs ter wereld. Eerdere winnaars waren ondermeer Jan Akkerman, Leendert Haaksma en Steve Lukather. Een aantal winnaars speelden in het voorprogramma.  Daarna was het de beurt aan Van Velzen om een show weg te geven. Hij begon met "Save Me" van Queen en na een aantal van zijn eigen nummers kwam hij bij "Don't stop me now" Tijdens dit nummer kwam Brian May op om de solo te spelen. Daarna speelde Brian May nog een solopartij zonder begeleiding en "Ty Your Mother Down" met Van Velsen. Wij verzorgden geluid en beeld voor deze Award uitreiking.

agenda

7 januari 2011

Nieuwjaarsreceptie Provincie

Voor de Provincie verzorgden wij dit jaar de Nieuwjaarsreceptie in de Nieuwe Kerk te Middelburg.

07|01|2011
23 april 2011

Eddy Christiani Award

Wij mogen de techniek weer verzorgen voor de legendarische Eddy Christiani Award.

23|04|2011
5 mei 2011

Bevrijdingsfestival Zeeland

Ook dit jaar verzorgen wij weer de techniek voor het Bevrijdingsfestival Zeeland.05|05|2011
4 juni 2011

Vestrock

ook dit jaar mogen wij weer de complete techniek verzorgen voor dit festival.

04|06|2011
21 mei 2011

Borstrock

21|05|2011
28 mei 2011

Bassrules

28|05|2011
2 juni 2011

Graauwrock

02|06|2011
26 juni 2011

Giro Picnic Zonnemaire

26|06|2011
17 juni 2011

ScheldeJazz Terneuzen

17|06|2011
19 juni 2011

ScheldeJazz Terneuzen

19|06|2011
20 augustus 2011

festival van Zeeuws Vlaanderen

bekijk het programma

20|08|2011
23 augustus 2011

Nazomerfestival

dit jaar verzorgen wij de geluidstechniek voor 3 producties. Kijk hier voor meer info.

23|08|2011
26 augustus 2011

Vlissingen Maritiem

kijk hier voor meer info.

26|08|2011
27 augustus 2011

Vlissingen Maritiem

27|08|2011
23 september 2012

Autumna

zie de website.

23|09|2012
22 september 2012

Dag van de Visserij

22|09|2012
5 oktober 2012

Festival van Zeeuws Vlaanderen

BIJZONDER OPENINGSCONCERT
’WDR Rundfunk Orchester Koln’  
Dit veelzijdige orkest o.l.v. onze 'artist in residence' Conrad van Alphen komt met een uniek concert in de sfeer van Broadway musicals met werken van twee iconen uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis George Gershwin (Porgy & Bess) en Leonard Bernstein (West Side Story)

05|10|2012
13 oktober 2012

De Eddy Christiani Award!

George Kooymans, één van de grootste Nederlandse rocksterren van de afgelopen 50 jaar, komt  naar Vlissingen om in het Arsenaaltheater de Eddy Christiani Award persoonlijk in ontvangst te nemen.

13|10|2012
20 oktober 2012

JP & The Seegersessionband 's Crisis Cure Tour

Voor de tour van JP& the Seegersessionband verzorgt Jeroen en Paco geluid video en licht. Jeroen gebruikt hiervoor de Digedesign Venue profile waarmee hij ook de videobestanden instart.20|10|2012
12 december 2012

bibliotheek2daagse

In het Abdijcomplex verzorgen wij beeld geluid licht voor de bibliotheek2daagse.Paree verzorgd hierbij de infrastructuur m.b.t. internet.

12|12|2012
6 april 2013

Techniek Podium Z

Podium Z is een organisatie die zich bezig houdt met podium kans voor beginnende bandjes. Wij verzorgen hierbij de licht en geluidstechniek. 

06|04|2013
17 maart 2013

Kunstbende voorronde Zeeland

Tijdens de Kunstbende voorronde van Zeeland verzorgen wij de licht en geluidstechniek. Deze middag vindt plaats in het Arsenaaltheater en de Carrousel te Vlissingen. 

17|03|2013
1 juni 2013

Techniek Vestrock & Vestrock Junior

Dit jaar mogen wij weer de techniek leveren op alle podia's tijdens Vestrock!
01|06|2013
4 juli 2013

Onderstroom Festival 2013

Tijdens Onderstroom festival 2013 op het Bellamypark te Vlissingen verzorgen wij op diverse podia's ook dit jaar weer de techniek. 


Foto: Marc Machielse

04|07|2013
8 juni 2013

Gospelkoor Glorify
In mei 2013 bestaat Glorify alweer 20 jaar. Dit wordt gevierd met 2 verrassende concerten:

8 juni in de Ontmoetingskerk, Kornetstraat 4 in Goes (Voor de navigatie Pykeswegje 4, Goes invoeren. Het is tegenover ziekenhuis ADRZ.)


Zandkunstenaar Gert van der Vijver zal het publiek bij deze optredens

verrassen met prachtige zandschilderingen!

08|06|2013
15 juni 2013

Glorify

15 juni in de Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat 1 in Middelburg. Wij verzorgen de geluidstechniek en de beeld en geluidsregistratie.

15|06|2013
10 augustus 2013

Zomer editie Centree Zierikzee

10 & 11 augustus verzorgen wij de techniek bij het muziek festival Centree in Zierikzee! 
10|08|2013
24 augustus 2013

Techniek bij Sail De Ruyter

Van donderdag 22 t/m zondag 25 augustus 2013 is het weer zover. Sail de Ruyter. Wij verzorgen het geluid en licht op alle podia in opdracht van Sail de Ruyter.


24|08|2013
28 september 2016

Nationale Zeeuwse Oesterpartij

28|09|2016

Volg Tjoonk

Blijf op de hoogte van al onze activiteiten via: